Algemene voorwaarden van Country Travel.
Gevestigd en kantoor-houdende te Schijndel.

Deze Algemene Voorwaarden van Country Travel hierna te noemen de organisatie zijn van toepassing op alle door deze organisatie te organiseren activiteiten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. De Organisatie
  Hieronder wordt verstaan de organisatie zoals deze per 1 januari 2013 als Country Travel is geregistreerd onder no.  65255313 bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch;
 2. De Wederpartij
  Een natuurlijke c.q. privaatrechtelijk persoon die de reisovereenkomst met de organisatie is aangegaan, alsmede alle personen namens wie wederpartij een reisovereenkomst met de organisatie wil aangaan c.q. is aangegaan;
 3. Geschillen
  Geschillen, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

Artikel 2 De op­dracht tot de activiteit/dienst

 1. De inhoud van de overeenkomst kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de wederpartij, alsmede het ten behoeve van de wederpartij zo mogelijk reserve­ren van de door hem/haar gewenste diensten.
 2. De wederpartij is jegens de organisatie gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt verstrekt. ­Indien voor een dienst van de organisatie zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de organisatie dat vooraf bekend maken.
 3. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddel­lijk kan worden verstrekt en door de organisatie wordt nagezonden, kan de Wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging reclameren, bij gebreke waar­van de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de juistheid van de inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de Wederpartij om tegenbewijs te leveren. Wederpartij is verplicht om terstond melding te maken van eventuele fouten in de bevestiging aan de organisatie. Bij het in gebreke blijven kunnen bij latere wijzigingen kosten in rekening worden gebracht.
 4. De Wederpartij is jegens de organisatie voor het geheel aansprake­lijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de uit de overeenkomst voortvloeiende dienstverlening.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

 1. De Wederpartij zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en (eventuele) derden verstrekken aan de organisatie
 2. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voor­waar­den van de dienstverlener worden gewij­zigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden door­gegeven en doorberekend.
 3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de ver­strekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de Wederpartij plaatsvin­den. Indien op verzoek van de Wederpartij een annulering plaatsvindt van, of wijzigin­gen worden aange­bracht in, reeds ge­maakte reserverin­gen zullen de daaraan verbonden kosten in reke­ning worden gebracht.
  Dat kun­nen naast de door de dienstverlener in reke­ning gebrachte annulering – of wijzigingskos­ten, ook zijn de kosten die de organisatie c.q. de dienstverlener moet maken om de annule­ring c.q. wijziging tot stand te bren­gen.
 4. Alle mededelingen de organisatie of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de Wederpartij.
 5. Minimum deelname. Bij sommige reizen geldt een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal is opgenomen bij de betreffende reis. In voorkomende gevallen de organisatie, wederpartij op de hoogte stellen indien voor de reis te weinig aanmeldingen zijn ontvangen. In dat geval zal de organisatie de overeenkomst direct opzeggen.

Artikel 4 Betalingen

 1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de organisatie aangegeven termijn(en) aan de organisatie e zijn vol­daan. De organisatie is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienst­ verle­ner(s) – de ver­schul­digde bedragen te incasse­ren.
 2. De organisatie zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen.
 3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de organisatie te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
 4. Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig ge­schiedt, is de Wederpartij in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstver­lener(s) anders voorschrijven. De organisatie heeft dan het recht de kosten als bedoeld in arti­kel3.3 inrekening te brengen c.q. te verre­ke­nen met de ontvangen aanbe­ta­ling(en).
 5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de Wederpartij.

Artikel 5 Annuleringen

 1. Standaard annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de organisatie de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen
  – bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  – bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  – bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  – bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom.
 2. De organisatie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 3. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de de organisatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Een gewichtige omstandigheid voor de de organisatie is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt:
  • a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  • b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de de organisatie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de de organisatie.
  • c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de de organisatie kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 5. Indien de organisatie door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De organisatie zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien de organisatie diensten verleent (inclusief advies/infor­matie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de ANVR Reisvoorwaar­den van toepassing zijn, gelden uitslui­tend deze ANVRReisvoorwaarden, ook voor zover het betreft de aansprakelijkheid van de organisatie.
 3. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door de organisatie berust in dat geval bij de dienstverlener.
 4. Indien de organisatie naar Nederlands recht moet worden aange­merkt als reisorganisator, bijvoorbeeld als de activiteit plaatsvindt door tussenkomst van een buitenlandse dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van de organisatie van toepassing en niet de ANVR Reisvoorwaarden. De organisatie zal bij de buitenlandse dienstverlener al het mogelijke doen om er voor zorg te dragen dat de eventuele risico’s zo goed mogelijk worden afgedekt.
 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde aan­vaardt de organisatie geen aansprakelijk­heid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverle­ner(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informa­tie.
 6. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlich­tingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
 7. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie geldt datgene dat er in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
 8. De organisatie gaat er bij de organisatie van activiteiten van uit dat de Wederpartij er zorg voor draagt dat hij, ter voorkoming van eventuele schade, een op de activiteit afgestemde verzekering afsluit. Wanneer de Wederpartij dit verzuimt te doen dan is hijzelf risicodragend.
 9. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen door derden en/of personeelsleden van deze derden.
 10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijk nadelige financiële gevolgen voorvloeiende uit faillissement e.d. van door haar gecontracteerde derden.

Artikel 7 Documenten e.d.

 1. Wanneer de activiteit betrekking heeft op een te organiseren reis dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 2. De organisatie zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op ge­ zondheidsgebied ver­strekken.
 3. De Wederpartij zal zelf bij de betrokken autoriteiten de beno­digde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

Artikel 8 Rente en incassokosten

 1. De Wederpartij die in verzuim is, is de wet­telijke rente ver­schul­digd tenzij de voorwaar­den van de desbetref­fende dienstverlener een hoger renteper­centage voorschrijven.
 2. Voorts is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door de organisatie ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,00 tenzij dit bedrag, de incasso werkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.

Artikel 9 Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen de organisatie en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Klachten over een door de organisatie ge­maakte reser­vering kunnen tot ui­terlijk één maand na afloop van de gereser­veerde dienst of, als de activiteit geen door­gang heeft gevon­den, tot één maand na de oor­spronke­lijke realisatieda­tum ge­noemd in de ­be­schei­den, bij de organisatie worden inge­diend.
  Als de klacht niet tijdig, binnen een termijn van drie maanden na indiening, tot tevredenheid wordt opge­lost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de Wederpartij zich wenden tot de bevoegde rechter.
 4. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de dienst geen doorgang heeft ge­vonden, één jaar na de oorspronke­lijke realisatieda­tum), dan wel indien de klacht betrek­king heeft op de dienstverlening door de organisatie één jaar na deze dienstverlening.

Versie: 09062016